Bagtly Öy

Gozgalmaýan emläk gullugy, HK "BAGTLY ÖY".

Professional gozgalmaýan emläk hyzmatlaryny gözleýärsiňizmi? Soňra gozgalmaýan emläk gullugymyz bilen habarlaşyň. Bagtly Oy jaýlary we kwartiralary gözlemek, satmak we satyn almak, alyş-çalyş, ýaşaýyş we täjirçilik emläklerini kärendesine bermek, ýer böleklerini gozgalmaýan emläk hyzmatlaryny hödürleýär. Gozgalmaýan emläk hyzmatlaryny hödürleýän zatlarymyz: mugt maslahat bermek, emlägi bahalandyrmak, satuwa taýýarlyk, fotosurat, satuwa taýýarlyk, surata düşmek, satuwa taýýarlyk, surata düşürmek, ölçegler boýunça gözlemek, býudjet, obýektleriň görkezilmegi. Resminamalary hasaba almak: satyn almak we satmak, satyn almak we satmak, miras, haýyr-sahawat. Tehnologiýalarymyz, usullarymyz we mahabat bazasy size şertleriňize görä gozgalmaýan emläk satmaga ýa-da satyn almaga mümkinçilik berer. Bazarda size ýol görkezeris, jaý taparys, amatly bahadan geleşigiň aýdyňlygyny üpjün ederis.

    
 
Iş tertibi:
9:00-dan 18:00-çenli


Salgy:
Andalip köçe, "Baly" restoran, 2-nji etaz, 9-nji kabinet


Aragatnaşyklar:
 • +99365722023
 • +99365025286

 • email : ayselvep@inbox.ru


 • Tap the Install icon below, and select Add to Home Screen from list.
  Girmek
  Login (giriş üçin):
  Parol
  Paroly unutdyňmy? Поменять