Capital

Gozgalmaýan emläk gullugy "CAPITAL" mümkin bolan ädimleriň iň gowusydyr.

Türkmenistanda, BAE-de, Russiýada, Germaniýada we Angliýada gozgalmaýan emläk satyn almak, satmak we kärende bermek - gozgalmaýan emläk gullugy "CAPITAL" bilen aňsat we çalt! Hünärmenler toparymyz, dünýäniň islendik künjeginde size giňden emläk saýlawyny teklip etmäge taýýar. Biz ýaşaýyş we täjirçilik gozgalmaýan emlägini satyn almak-satmak, kärhanalary, jaýlary we ofisleri kärendelemek boýunça hyzmatlary teklip edýas. Size amatly bahadan ýaşaýyş jaýyny saýlamaga kömek ederis. Siziň islegiňize we budjetiňize görä obýektler biziň bazamyzda bar. Biziň edaramyz obýekti gözlemekden kanuny goldawa çenli hyzmatlarynyň doly toplumyny hödürleýär. Biz her bir obýekt barada dowamy maglumatlary berýäris, şeýle hem emlägi bahalandyrmaga kömek edýäris. Biziň agentligimiziň işgärleri öz işinde hakyky hünärmenlerdir. Biz Size islendik ýurtda gozgalmaýan emläk bazarynda iň amatly teklipleri bermäge taýýar. Her amalda gizlinligi we ýokary hilli hyzmaty kepillendirýäris!

    
Tap the Install icon below, and select Add to Home Screen from list.
Girmek
Login (giriş üçin):
Parol
Paroly unutdyňmy? Поменять