Erk Hazar

Aşgabat şäherindäki “ERK HAZAR” atly gozgalmaýan emläk agentligi :

Toparlaýyn çemeleşme. Birnäçe ugurdaky hünärmenleriň - tejribeli rieltorlaryň, aklawçylaryň we mahabat hünärmenleriniň oňat utgaşdyrylan işi, geleşigiň howpsuzlygyny üpjün etmek bilen bir hatarda gozgalmaýan emlägi çalt tapmaga ýa-da çalt we girdejili satmaga mümkinçilik berýär. Detallara ünslilik we resminama barlagynyň ygtybarly kanallary. Munuň üçin mümkin bolan ähli serişdeleri ulanyp, emlägiň taryhyny hemişe üns bilen barlaýarys. Aşgabatdaky gozgalmaýan emläk bazary barada maksimal doly maglumat. Günde birnäçe gezek täzelenýän, gozgalmaýan emläk maglumatlaryny ýerleşdirýäris. Dogry karar bermek üçin ähli zerur maglumatlaryny alarsyňyz. Amatly täsirleşme. Eger bizi saýlasaňyz, size özüňiz bilen işleşjek gozgalmaýan emläk agentliginiň rieltor hyzmatlary berilýär. Biz hemişe telefon jaňlaryňyza hoşalyk bilen jogap berýäris we ähli islegleriňizi gysga wagtyň içinde kanagtlandyrýarys . Gozgalmaýan emläk agentligiň hyzmatlarynyň sanawy Esasy, ikinji, täjirçilik we şäher ýakasyndaky gozgalmaýan emläk bilen işleýäris.

    
 
Iş tertibi:
с 10:00 до 19:00

 
Salgy:
Köç. 1958 Andaliba binasy 78/1 işewürlik AB Merkezi
 
Aragatnaşyklar:
 
  • E-poçta:
    zaman_zaman_88@mail.ru
Tap the Install icon below, and select Add to Home Screen from list.
Girmek
Login (giriş üçin):
Parol
Paroly unutdyňmy? Поменять