Saýtyň gözükdirmeleri we kadalary

  • Gmail-de elektron poçtany nädip döretmeli?   Gmail – почта от Google. Google-yň esasy sahypasyna girmeli we ýokarky sag burçdaky "Poçta" düwmesine basmaly: Rugsatly sahypa ugrukdyrarys, emma poçtamyz heniz döredilmänligi sebäpli, " Akkaunt döretmek " saýlamaly: Anketa açylar, onda" Ady "," Familiýa "," Ulanyjy ady "(e-poçtanyň salgysy; latyn elipbiýiniň harplaryny, sanlary we döwürleri ulanyp bilersiňiz)" Parol " ony iki gezek girizmeli bolarys   Gmail-de adyň ikinji bölegini üýtgedip bilmersiňiz. Ol Gmail ulanyjylar üçin adaty: @gmail.com. Bu akkaunt üçin poçta salgysy amanamanow771@gmail.com görnüşde bolar. "Indiki" düwmesine basyp, anketanyň ikinji bölegine geçeris. Akkaunty soňraky dikeldiş üçin telefon belgisini ýa-da goşmaça poçta görkezip bilersiňiz ýa-da bu elementi äsgermezlik edip bilersiňiz. Başga bir "Indiki", telefon belgisini tassyklamak üçin beýleki bölüme alyp barar (eger ony bellän bolsaňyz): Iň soňky tapgyr - "Gizlinlik syýasaty we ulanyş şertleri" tekstini okamak we ony okandygyňyzy tassyklamakdyr. "Kabul edýärin" diýen ýazga basmaly. Boldy! Netijede, biz amanamanow771@gmail.com adresly elektron poçtany döretdik.    ...
  • Bildirişi goşanyňyzda, giriň ýa-da iň soňky ädimde hasaba alynmagyňyzy haýyş edýäris. 1. Neşir etmezden ozal bildirişiň hiline  bildirilýän talaplary okaň 2. Bildirişi goşmak düwmesine basyň  Bildiriş goşmak we zerur meýdanlaryny dolduryň: - Islenýän amal görnüşini we gozgalmaýan emläk kategoriýasyny saýlaň.. - Bildiriş meýilnamasyny görkeziň. . - Obýektiň ýerleşýän ýerini görkeziň (kartadaky adresi we belligi görkeziň). - Gyzyl ýyldyz belgisi bilen bellenen ähli zerur meýdanlarydolduryň  * - Suratlary ýükläň (5 sanydan köp.) Düşündiriş goşuň, düşündirişde emlägiň artykmaçlyklaryny beýan ediň. - Bahany görkeziň. ... . - Hasaba alnyň ýa-da giriň. 3. Bildirişleri mundan beýläk dolandyrmak şahsy hasabyňyz arkaly amala aşyrylýar. ...
  • Soraglar:   Hasaba alyş düwmesi nirede? Hasaba alyş meýdanlaryny nädip doldurmaly? Nädip hasaba alynmaly?  Hasaba alyş düwmesi nirede? Sahypanyň doly wersiýasynda  1. Giriş  düwmesine basyň..  2. Hasaba alyş düwmesine  basyň.. Sahypanyň ykjam wersiýasynda 1. Ekranyň ýokarky sag burçunda nyşana basyň. . 2. Hasaba alyş  Düwmesine basyň..   Hasaba alyş meýdanlaryny nädip doldurmaly?  1.Ulanyjy adyny oýlap tapyň (latyn harplary, sanlar, nyşanlar "-", "_" rugsat berilýär). 2.E-poçtaňyzy giriziň (hasaba alanyňyzda, girip boljak dogry e-poçta görkezmeli). 3.E-poçtaňyzy görkeziň" belligi, e-poçta bildiriş kartasynda görkezmäge mümkinçilik berýär. 4. Paroly saýlaň . 5. Hasabyň görnüşini saýlaň: Gozgalmaýan emläk bazarynda hünärmen bolsaňyz ýa-da bir zady kärendesine / satmaga kömek edýän bolsaňyz,« "Agent" -i saýlaň.» Bir emlägiňiz bar bolsa ýa-da emläk gözleýän bolsaňyz,«"Eýesi" -ni saýlaň. ». 6. Ady giriziň. 7. Telefony giriziň. 8. Ýurt saýlaň. 9. Welaýat saýlaň. 10. Şäher saýlaň. 11.Dowam et belgisine basyň. Bellik: hasaba alynanyňyzdan soň siziň bellän e-poçtaňyza üstünlikli registrasiýa hakyndahabar geler....
Tap the Install icon below, and select Add to Home Screen from list.
Girmek
Login (giriş üçin):
Parol
Paroly unutdyňmy? Поменять