Gizlinlik syýasaty

Ýaşyrynlyk syýasaty
Şu şahsy maglumatlaryň ýaşyrynlyk syýasaty (mundan beýläk – Ýaşyrynlyk syýasaty) www.jayym.com.tm domen adynda (şeýle hem, onuň kömekçi domenlerinde) ýerleşýän saýtyň (mundan beýläk - Saýt) web sahypalarynda ýerleşdirilen ähli maglumatlara degişlilikde hereket edýär.
Biz öz saýtymyz arkaly Siziň Internet-hyzmata ýollaýan maglumatlaryňyzyň howpsuzlygynyň üpjün edilmegi we diňe kanuny maksatlar bilen ulanylmagynyň berjaý edilmegi bilen, ýaşyryn saklanmagy hakynda alada edýäris.
Biz, Siziň talapnamaňyzyň işlenmegi üçin ulanylmagyndan başga ýagdaýlarda, Sizden öňünden rugsat almazdan ýa-da kanuny borjumyz bolmazdan, hiç haçan Siziň şahsy maglumatlaryňyzy bilkastlaýyn üçünji şahslara geçirmeris.
Siz bize ýollan maglumatlaryňyzy, biziň bilen habarlaşyp, hemişe barlap bilersiňiz.

Maglumatlaryň goralyşy
Biz maglumatlaryňyzyň kanundan daşary girilmeginden, üýtgedilmeginden, açylmagyndan ýa-da ýok edilmeginden goralmagy üçin zerur bolan çäreleri görýäris. Bu çäreler maglumatlaryň ýygnalyşynyň, saklanylyşynyň we işlenilişiniň we howpsuzlyk çäreleriniň içerki barlaglaryny, şeýle-de, biziň şahsy maglumatlary goraýan ulgamlarymyza bikanun girilmeginiň öňüni almak üçin, maglumatlaryň fiziki howpsuzlygyny üpjün etmek boýunça çäreleri öz içine alýar.
Biz ulanyjylaryň şahsy maglumatlaryna girmek mümkinçiligini diňe bu maglumatlar olaryň işi, biziň hyzmatlarymyzyň ösdürilmegi we kämilleşdirilmegi üçin zerur bolan Internet-hyzmatyň işgärlerine we agentlerine berýäris. Bu şahslar görkezilen maglumatlaryň ýaşyrynlygyny şertnamalaýyn esasda saklamaga borçludyrlar.

Howpsuzlyk syýasaty
www.jayym.com.tm saýtynda hasaba alyşda Siziň şahsy maglumatlaryňyzyň howpsuzlygynyň üpjün edilmegi üçin, Siziň maglumatlaryňyzyň howpsuz geçirilmegi maksady bilen, howpsuz birleşmeleri şifrlemegiň 128 bit SSL (Secure Sockets Layer) protokoly ulanylýar. Bu birleşme Siziň şahsy maglumatlaryňyzy, Internet arkaly geçirilen wagty okamak mümkin bolmaz ýaly, kredit/debit kartaňyzyň belgisini hem öz içine almak bilen şifrleýär.
Siziň internet-brauzeriňiziň SSL goldamaýan ýagdaýynda, geçirilýän tranzaksiýalaryňyzyň howpsuzlyk derejesini artdyrmagyňyz üçin, biz brauzeriňiziň häzirki görnüşini (wersiýa) iň soňkusyna täzelemegiňizi Size maslahat berýäris. Eger şeýle etmeseňiz, Siziň iberýän şahsy maglumatlaryňyz ýeterlik goralman bilner we bu ýagdaýda Internet-hyzmat ähli jogapkärçiligi öz üstünden aýyrýar.

Elektron hat iberilmegi
Internet-hyzmatyň elektron hat iberilmegi ýaly hyzmatyna ýazylmak bilen, Siz maglumat býulletenlerini hem-de, soragnamalar we ýörite teklipler ýaly, başga habarlary ugratmak üçin öz elektron poçta salgyňyzy ulanmaklyga rugsat berýärsiňiz. Elektron hat iberilmegi hyzmatyna www.jayym.com.tm saýtynyň «Ýazylyş» bölüminde ýazylyp bilersiňiz.
Eger-de Siz mundan soň Internet-hyzmatyň iberýän hatlaryny almak islemeýän bolsaňyz, elektron hatynyň soňundaky «Ýazylyşdan ýüz öwürmek» salgysyna basmak bilen, islän wagtyňyz bu hyzmatdan ýüz öwrüp bilersiňiz.

Cookie-faýllaryň ulanylyşy barada syýasat
Cookie (kuki) – bu saýtdan geçirilýän we ulanyjynyň brauzerinde wagtlaýynça saklanýan maglumatlaryň uly bolmadyk bölegidir. Degişli saýtyň sahypasyny açmaklyga indiki gezek synanyşylanda, brauzer cookie-ni yzyna web-serwere ýollaýar. Cookie-faýllar Siziň web-saýta girişiňizi şahsylaşdyrmaklyga we saýta gaýtadan girilende, ulanyjylyk tejribesini kämilleşdirmeklige mümkinçilik berýär.
www.jayym.com.tm saýty ulanyjylaryň saýt ulanyşlary barada maglumatlary toplamak, ulanyjylaryň ileri tutýan ugurlaryny ýatda saklamak (meselem: şäher, dil) we saýta girýänleriň retargenting üçin profillerini döretmek maksady bilen, cookie-faýllary ulanýar. Yzarlamak anonim görnüşde amala aşyrylýar we Siz barada hiç hili şahsy maglumatlary öz içine almaýar.                
www.jayym.com.tm saýtyna girmek bilen, Siz Internet-hyzmatyň cookie-faýllaryny Siziň enjamyňyzda ýerleşdirýändigi bilen razylaşýarsyňyz.

Aragatnaşyk üçin
Öz şahsy maglumatlaryňyzyň goragy baradaky soraglaryňyzy we şikaýatlaryňyzy Internet-hyzmatyň lotta@lotta-tm.com salgysyna ýollap bilersiňiz. Biz Size mümkin boldugyndan ir jogap bereris.
Öz şahsy maglumatlaryňyzy gözden geçirmek ýa-da üýtgetmek üçin, şeýle-de öz şahsy maglumatlaryňyzyň Internet-hyzmat tarapyndan ulanylyşy babatynda şikaýatlaryňyzy bildirmek üçin, Siz degişli ýazuwly soragnamany we Siziň şahsyýetiňizi tassyklaýan resminamaňyzyň nusgasyny şu aşakdaky salga ýollap bilersiňiz:

Telekeçi Petrosowa Gülşat
Türkmenistan, Aşgabat ş., Berkararlyk etraby, 2127 (G.Gulyýew) köçesi, 24 jaýy.
Telefon : +99312754450
E-poçta : lotta@lotta-tm.com
 
Tap the Install icon below, and select Add to Home Screen from list.
Girmek
Login (giriş üçin):
Parol
Paroly unutdyňmy? Поменять