Söwda jaýlary, 12 ㎡

2,500 TMT
Bildiriş ID
10196
Ýerleşýän ýeri
Ýurt
Türkmenistan
Welaýat
Aşgabat
Şäher
Aşgabat
Etrap
Olimpiya shaherchesi
Salgy
Olimpiya shaherchesi (Олимпийский городок)
Goşuldy
06.11.2021
Kartany ulalt
Obýekt barada
Meýdan
12 ㎡
Bina gatlylaryň sany
4
Ýagdaýy
hökmany däl
Girelge
Aýratyn
Amatlyklar
Resminamalar
Taýýar
Gozgalmaýan emläk
Kärendä
Kärendäň uzaklygy
Aýda
Beýany
Olimpik shaherchesinin icindaki markedynda, 1-nji etajda yerleshyar
  • PDF ýaly ýüklemek PDF ýaly ýüklemek
  • Открыть картинку
  • Bildirişe arz-şikaýat etmek Arz-şikaýady aýyrmak
    • Baha: 0
    • Baha berenler: 0
Teswir entäk goşulanok
Teswir goşmak
Awtor *
Sözbaşy *
Baha goýmak
Habar *
Teswir ibermek üçin aşakdakylaryň birini saýlaň ýa-da "başga" düwmesine basyň
Ýüklenýär...
Hasabatyňyzy ýatyrmak isleýändigiňize ynanýarsyňyzmy?
Tap the Install icon below, and select Add to Home Screen from list.
Girmek
Login (giriş üçin):
Parol
Paroly unutdyňmy? Поменять