3-otagly, 63 ㎡

1,086,623 TMT
Bildiriş ID
24280
Gozgalmaýan emläk.
Satuw
Ýerleşýän ýeri
Ýurt
Türkmenistan
Welaýat
Aşgabat
Şäher
Aşgabat
Etrap
Buzmeyin
Salgy
Buzmeyin (Безмеин)
Goşuldy
23.08.2022
Kartany ulalt
Bina barada
Bina gatlylaryň sany
4
Potologyň beýikligi
2.50 m
Duralganyň görnüşi
Açyk
Bina gurluşygynyň görnüşi
Panel
Lift
Ýok
Obýekt barada
Meýdan
63 ㎡
Gat
1
Ýagdaýy
Hökmany
Balkon
Bar
Hammam
Birleşdirilen
Amatlyklar
Resminamalar
Taýýar däl
Beýany
Tomatny Mejidi[ yanynda
Abatlamaly, 1 gatda ýerleşýär, 3 otagly, 63 kw bahasy 1 086 623 manat Toamtnydaky Mejidiň ýanyndaky bazaryň arkasyndaky kese duran dom.
  • PDF ýaly ýüklemek PDF ýaly ýüklemek
  • Открыть картинку
  • Bildirişe arz-şikaýat etmek Arz-şikaýady aýyrmak
    • Baha: 0
    • Baha berenler: 0
Teswir entäk goşulanok
Teswir goşmak
Awtor *
Sözbaşy *
Baha goýmak
Habar *
Teswir ibermek üçin aşakdakylaryň birini saýlaň ýa-da "başga" düwmesine basyň
Ýüklenýär...
Hasabatyňyzy ýatyrmak isleýändigiňize ynanýarsyňyzmy?
Tap the Install icon below, and select Add to Home Screen from list.
Girmek
Login (giriş üçin):
Parol
Paroly unutdyňmy? Поменять