«Esasy Sebäp», Ýuridiki goldaw hyzmaty

Kärhanaň ady
«Esasy Sebäp»
Bildiriş ID
46953
Ýerleşýän ýeri
Ýurt
Türkmenistan
Welaýat
Aşgabat
Şäher
Aşgabat
Goşuldy
19.03.2024
Kartany ulalt
Telefon(hökman däl)
Beýany
«Esasy Sebäp» HK gozgalmaýan emläk meseleleri boýunça hyzmatlaryň giň toplumyny hödürleýär
«Esasy Sebäp» öýi ýa-da jaýy satyn almaga ýa-da satmaga, ýaşaýyş jaýyny ýa-da ofis otagyny kärendesine almaga ýa-da bermäge kömek eder. Gozgalmaýan emläk boýunça giňişleýin maglumatlar binýady (arzan we saýlama öýler, kottejler, bir gatly jaýlar, ofis otaglary üçin meýdançalar) müşderileriň islendik islegleri boýunça iň amatly nusgalary tapmak meselelesini üstünlikli çözmäge mümkinçilik berýär.

Şeýle hem «Esasy Sebäp» gozgalmaýan emläk bilen baglanyşykly islendik resminamalary taýýarlamakda hyzmatdaşlyk etmegi teklip edýär: satyn almak we satmak, hususylaşdyrmak, sowgat bermek, miras goýmak, mirasy resmileşdirmek, patentleri resmileşdirmek, ýitirilen gozgalmaýan emläk resminamalaryny dikeltmek.
  • PDF ýaly ýüklemek PDF ýaly ýüklemek
  • Открыть картинку
  • Bildirişe arz-şikaýat etmek Arz-şikaýady aýyrmak
    • Baha: 0
    • Baha berenler: 0
Teswir entäk goşulanok
Teswir goşmak
Awtor *
Sözbaşy *
Baha goýmak
Habar *
Teswir ibermek üçin aşakdakylaryň birini saýlaň ýa-da "başga" düwmesine basyň
Ýüklenýär...
Hasabatyňyzy ýatyrmak isleýändigiňize ynanýarsyňyzmy?
Tap the Install icon below, and select Add to Home Screen from list.
Girmek
Login (giriş üçin):
Parol
Paroly unutdyňmy? Поменять