Bildirişler üçin talaplar

1. Mahabatyň we düzgünleriň bozulmagy

 

2. Mahabatyň hili üçin umumy talaplar
 

3. Degişlilik we ygtybarlylyk
 

4. Mahabatda haýsy obýektlere we tekliplere rugsat berilýär?
 

5. Söwda görnüşi - kärende, satuw

6. Suratlar
 
7. Wideo
 
8. Hasaby blokirlemegiň ähtimal sebäpleri1. Mahabatyň hili we düzgünleri

1.1. Jaýym toparynyň maglumat bazalarynda çap edilen mahabatlar ýerleşdiriş düzgünlerine (hil talaplaryna) laýyk gelmelidir.

1.2. Düzgünleriň berjaý edilmezligi ýüze çykarylan düzgün bozulma hökmünde kabul edilýär we düzgüniň bozulmagyny aradan aýyrmak we gaýtadan çap etmek mümkinçiligi bilen bir mahabatyň neşirden aýrylmagyna sebäp bolýar. Moderator tarapyndan bildirişiň aýrylmagy (ret edilmegi) düzgüni bozmak üçin talapdyr. Mahabatyň üýtgemezden çap edilmegi, moderatoryň talaplaryny ýerine ýetirmezlik hasaplanýar.

1.3. Talaplaryň ýerine ýetirilmezligi, Türkmenistanyň kanunçylygynyň bozulmagy, yzygiderli bozulmalar ýa-da Jaýym toparynyň hil hyzmatynyň hyzmatdaşlygy dowam etdirmek mümkinçiligini hasaplamaýan beýleki sebäplerinde ähli ulanyjy hasaplarynyň doly ýapylmagy amala aşyrylyp bilner.

1.5. Jaýym toparynyň hil gullugy kesgitlenen düzgün bozmalar barada jedelleşmeýär we beýan edilen düzgünlere ters gelýän argumentleri kabul etmeýär.


2. Mahabatyň hili üçin umumy talaplar

2.1. Bu bildiriş dogry hasaplanýar:

        1) Jaýym sahypasynyň mowzugyna gabat gelýän maglumatlary öz içine alýar;

        2) diňe bir obýekt hakda maglumatlary öz içine alýar we beýleki obýektleri we teklipleri agzamaýar;

         3) teklip degişli bolan hakyky obýekt barada maglumatlary öz içine alýar; 

        4) geleşigiň görnüşi (kärende / satuw), obýektiň görnüşi, gozgalmaýan emläk görnüşi (kwartira / elit ýaşaýyş jaýy / täjirçilik emläk / jaý / kottej / kottej / ýer bölegi) dogry görkezilýär; 

        5) obýektiň mümkin bolan takyk salgysy / ýerleşýän ýeri görkezilýär; 

        6) obýekti häsiýetlendirýän maglumatlar (görnüşi, meýdany, gatlaryň sany, otaglaryň sany, abatlaýyş we ş.m.) doly we takyk görkezilýär;

        7) geleşigiň häsiýeti, potensial alyjy (kärendeçi) üçin hakyky bahasy, goşmaça tölegler we töleg şertleri takyk we dogry görkezilýär;

        8) obýekte hakykatdanam laýyk gelýän ýokary hilli we maglumatly suratlar ulanyldy;

        9) göni ýa-da aç-açan internet baglanyşyklary, hastaglar ýa-da aragatnaşyk maglumatlary ýok (degişli bölümde berlen aragatnaşyk belgilerinden başga);

       10) teklip obýekt hakda jikme-jik we takyk maglumatlary öz içine alýar, daşarky mahabaty öz içine almaýar;

       11) häzirki aragatnaşyk maglumatlary görkezilýär, iki günüň dowamynda mahabatyň awtory bilen habarlaşyp bilersiňiz; 

       12) obýekti görmekden ýüz öwürýän ähli möhüm maglumatlar mahabatyň beýanynda görkezilmelidir. 

 

3. Degişlilik we ygtybarlylyk

3.1. Teklip edilýän obýekt görkezilen salgyda bolmaly, daşky görnüşi we aýratynlyklary goşulan suratlara, görkezilen parametrlere we düşündirişe laýyk bolmaly.
Bu şertleriň iň bolmanda biri ýerine ýetirilmese, mahabat nädogry hasaplanýar.

3.2. Obýektiň teklibi bildiriş ýerleşdirilen mahaly degişli bolmaly we geleşigiň görkezilen ähli şertlerine laýyk gelmelidir. 

Bu şertleriň iň bolmanda biri ýerine ýetirilmese, teklip nädogry hasaplanýar. Hil hyzmaty mahabatyň ýerlikliligine ýa-da ygtybarlylygyna şübhelenýän bolsa, obýekt hakda goşmaça maglumat ýa-da teklibiň ýerliklidigini tassyklamak soralyp bilner.

3.3. Obýektiň eýýäm ulanyşa berlen ýagdaýynda, eýesi bilen baglanyşygy ýiten ýagdaýynda, bu bildiriş ähmiýetsiz hasaplanýar we bu hakykat aýdyňlaşdyrylan pursadyndan 72 sagadyň dowamynda neşir edilmeli. Müşderi kwartirany şahsy gözden geçirmek islese-de, obýekti görmek mümkinçiligi entek gelmedi we 14 günden has ir gelmese, bu bildiriş ähmiýetsiz hasaplanýar.

3.4. Mümkin bolan kärendeçi / kärendeçi / alyjy, mahabat çagyranda, jaň alnan obýektiň ýerine başga bir wariant teklip edilse ýa-da saýlamalar girizilse, mahabat ygtybarly däl hasaplanýar (maksat bilen däl) belli bir emläk obýektini satmak, ýöne müşderini özüne çekmek).

3.5. Baglanyşyksyz ýa-da nädogry mahabatlary bolan ulanyjy hasaplary, Jeýmimi ulanmak mümkinçiligine pessimizasiýa, blokirleme ýa-da beýleki çäklendirmelere sezewar edilýär. 

3.6. Emlägiň eýesinden başga biri tarapyndan goýlan "Men eýesim" diýen bellik ygtybarly däl hasaplanýar, hasaby peseldip (peseldip) ýa-da blokirläp biler. 


4. Mahabatda haýsy obýektlere we tekliplere rugsat berilýär? 

4.1. Diňe gozgalmaýan emläk obýektleri ýerleşdirilýär.

4.2. Bir mahabatda bir obýektiň teklibi bolup biler.

Islendik görnüşdäki beýleki zatlary ýa-da teklipleri ýatlamak kabul ederliksizdir (“henizem wariantlar bar”, “başga kwartiralar bar”, “we beýleki jaýlary / ýerleri we ş.m. hödürleýäris). 

4.2.1. Bir mahabat ID-sinde bir obýekti beýlekisine üýtgetmek gadagandyr.

4.3. Mahabatda müşderilere teklip etmek we başga bir sahypa gitmek ýa-da görkezmezden birnäçe obýekt hödürlemek gadagan.


5. Söwda görnüşi - kärende, satuw

Kärende (hakyna tutmak)
Kärende (hakyna tutmak) mahabatlary, obýektiň eýeçiligini geçirmezden wagtlaýyn ulanmak üçin berilmegini aňladýar.

Satyş
Satuw bildirişleri obýektiň eýeçiliginiň geçirilmegini aňladýar.


6. Suratlar 

6.1. Diňe teklip edilýän obýektiň hakyky suratlary ulanylyp bilner. Suratlar awtoryň razylygy bolmazdan ulanylmaly däldir. 

6.2. Içindäki suratlary çap etmäge rugsat berildi:

        - Içeri işler

        - Fasad

        - territoriýa

         - Meýilnama, shema 

6.3. Obýektleriň ähli görnüşleri üçin suratlary ulananyňyzda (aşakda görkezilen kadadan çykmalar muňa girmeýär), goýulýan obýektiň içki böleginiň iň bolmanda bir suratyna göz ýetiriň. Kadadan çykmalar - otagyň içki suratlaryny goýmazlyk rugsat berilýär:

         - Ulanylýan obýektiň görnüşi Lander bolsa

         - Ulanylýan obýekt görnüşi täze binadaky kwartira bolsa

         - Obýektiň görnüşi Kwartira bolsa we "Bejeriş" meýdançasynyň bahasy "Gerekli" bolsa

6.4. Suratdaky 3D modeller diňe gurulýan zatlar üçin ulanylýar.

6.5. Suratlara (suw belligi hökmünde ulanmagy goşmak bilen) aşa goýmak gadagandyr:

         - Email adres

         - Telefon belgisi

        - Islendik hyzmatlaryň, arzanladyşlaryň, teklipleriň mahabaty

         - Islendik jaň (sahypa girmek ýa-da jaň etmek ýaly), baglanyşyklar

         - Başga maglumatlar 

         - Daşarky wizual elementler 

6.6. Bu gadagan:

         - Obýektiň suraty bolmadyk suratlary ulanyň (çyzgylar, kollaageslar, suratlar, logotipler; obýekt bilen baglanyşykly bolmadyk suratlar)

         - Bulaşyk, uzaldylan ýa-da egrilen şekilleri ulanyň

          - Diňe maglumat bermeýän suratlary ulanyň (mysal üçin: ýakyn diwar kagyzy, çilim, diwar bölegi, otagyň burçy, diňe penjire)

         - Şeýle suratlar beýlekilere goşmaça bolup, obýekti "tutuşlygyna" görkezýär.

          - Karz alnan suratlary, şeýle hem daşarky suw belliklerini ýa-da aýyrmagyň yzlaryny görkezýän suratlary ulanyň.
          (Beýleki saýtlaryň bellikleri daşarky suw bellikleri hasaplanýar; Aýyrmagyň yzlary hasaplanýar: ýuwmagyň / ýelmeşmegiň / ýelmemegiň / kesmegiň yzlary.)

         - Adamlaryň, haýwanlaryň suratlaryny öz içine alýan suratlary ulanyň

6.7. Highokary hilli, ýokary çözgütli suratlary ulanmak zerur. Ululygy 200x200 pikselden az bolan suratlar gadagan. Ulanylan suratlaryň maslahat berilýän ululygy - 600x600 pikselden. Maglumat bermeýän suratlar sebäpli mahabatyňyzy ret etmezlik üçin ibereniňizde muny göz öňünde tutuň.

6.8. Dürli salgylar ýa-da başga dürli parametrleri bolan mahabatlar, ýöne şol bir obýektleriň şekillerini ulanmak nädogry hasap edilip bilner.


7. Wideo

7.1. Mahabatda hödürlenýän obýektiň diňe hakyky we häzirki ýokary hilli wideolaryny ýerleşdirmäge rugsat berilýär.

7.2. Wideo hiç kimiň intellektual hukuklaryny bozmaly däldir.

7.3. Maslahat berilýän wideo uzynlygy 3 minut. 

7.4. Wideoklip öz içine alyp biler: içerki (zerur), fasad, obýekte ýanaşyk ýer.

7.5. Wideoda (wideo yzygiderliliginde we ses ýazgysynda) ulanmak / goýmak gadagandyr: 

         - islendik hyzmatlaryň, arzanladyşlaryň, teklipleriň we beýleki obýektleriň mahabaty;

         - Email adres

         - telefon belgisi

         - obýekt bilen gönüden-göni baglanyşykly däl maglumatlar;

         - biabraý, kemsidiji dil;

         - adamlaryň ýakyn suratlary (obýekt hakda aýdýanlardan başga); 

7.6. Wideoda görkezilen obýektiň parametrleri mahabatdaky maglumatlara laýyk gelmelidir.

7.7. Birmeňzeş wideo bolan dürli salgylar ýa-da başga dürli parametrleri bolan mahabatlar ygtybarly däl hasap edilip bilner. 


8. Hasaby blokirlemegiň ähtimal sebäpleri

8.1. Mahabaty neşir etmegiň düzgünleriniň köp bozulmagyny ýüze çykarmak.

8.2. Galp, nädogry ýa-da ähmiýetsiz teklipleri kesgitlemek.

8.3. Belli bir obýekt däl-de, maglumat hyzmatlaryny hödürläň.

8.4. Galp işler üçin (geleşikden öň töleg almagy goşmak bilen) mahabat goýmak.

8.5. Türkmenistanyň kanunçylygynyň bozulmagyny ýüze çykarmak.

8.6. Obýektiň eýesi bolman, "Men eýesim" diýen bellikleriň ýerleşdirilmegi. 

Mahabatlaryňyzda beýle düzgün bozulmadyk bolsa we blokirlemäniň ýalňyş ulanylandygyna ynanýan bolsaňyz, goldaw hyzmatyna habar bermegiňizi haýyş edýäris.
Jaýym administrasiýasy desgalar barada goşmaça maglumat we resminamalary talap etmek hukugyny hem özünde saklaýar. 

Tap the Install icon below, and select Add to Home Screen from list.
Girmek
Login (giriş üçin):
Parol
Paroly unutdyňmy? Поменять